Home >> Investor Relations >> Board of Directors, Executive Officers, and Corporate Auditors

Board of Directors, Executive Officers, and Corporate Auditors

as of January 1,2013

Chairman
and Chief Executive Officer

Junji Ueda

President
and Executive Officer

Isamu Nakayama

Senior Managing Directors
and Senior Managing Executive Officers

Takayuki Yokota
Yoshiki Miyamoto
Yasuhiro Kobe

Managing Director
and Managing Executive Officer

Toshio Kato
Motoo Takada
Masaaki Kosaka
Akinori Wada
Yukihiko Komatsuzaki
Hiroaki Tamamaki

Directors
and Managing Executive Officers

Noboru Takebayashi

Managing Executive Officers

Jin Tin Pan
Kazushige Ueno
Toshinori Honda
Mitsuji Hirata
Yoshihito Nakahira

Senior Executive Officers

Katsuo Ito
Kimichika Iwakiri
Masayoshi Masuko

Executive Officers

Hisashi Suzuki
Masami Fujimori
Takehiko Kigure
Masanori Sugiura
Toru Ichikawa
Minoru Aoki
Shigehisa Kitaki
Naomi Maruyama
Kiyoshi Kikuchi
Teruo Kuramata
Makoto Sugiura
Tadashi Hijikata
Hideki Miura
Yoshikazu Onozuka
Tomoaki Ikeda
Kazuo Suzuki
Takashi Iizuka
Yoshiaki Uematsu
Yoshiki Sakazaki
Kenji Misawa
Junichi Yamashita

Standing Corporate Auditors

Noriki Tanabe
Shintaro Tateoka

Corporate Auditor

Takashi Endo
Mika Takaoka